ZESPÓŁ SZKOLNO - PRZEDSZKOLNY W POPOWIE GŁOWIEŃSKIM


Idź do treści

Menu główne:


PROGRAM WOLONTARIATU

WOLONTARIAT

SZKOLNE KOŁO WOLONTARIATU


„Ważny jest rodzaj pomocy, którą się oferuje,
ale jeszcze ważniejsze od tego jest serce,
z jakim tej pomocy się udziela.”

Jan Paweł II
Przesłanie Papieża na zakończenie
Międzynarodowego Roku Wolontariatu


Okres nauki w szkole jest najwłaściwszy dla kreowania postaw altruistycznych. Wykorzystując otwartość i ciekawość świata młodego człowieka poprzez Wolontariat można odcisnąć dobroczynne piętno we wszystkich dziedzinach jego życia. Uczniowie w naszym gimnazjum są pełni pasji i zaangażowania. Często kierują się wrażliwością, troską o drugiego człowieka. Chcą nieść bezinteresowną pomoc, służąc tak potrzebującym jak i samym sobie. Wolontariat również rozwija wśród młodzieży postawę alternatywną dla konsumpcyjnego stylu życia i uzależnień. Stwarza okazję do wyszukiwania autorytetów i budowania świata wartości, pomaga w rozwijaniu zainteresowań, w szukaniu pożytecznej formy spędzania czasu wolnego. Podejmowana przez uczniów-wolontariuszy aktywność wpływa pozytywnie na rozwój ich osobowości, jest ważna i pożądana ze względu na wymiar edukacyjno- wychowawczy.


CELE SZCZEGÓŁOWE PROGRAMU
• Zapoznanie młodzieży z ideą wolontariatu oraz jej propagowanie
• Uwrażliwienie na cierpienie, samotność i potrzeby innych
• Kształtowanie postaw prospołecznych
• Rozwijanie empatii, zrozumienia
• Inspirowanie do aktywnego spędzania czasu wolnego
• Kreowanie roli szkoły jako centrum lokalnej aktywności
• Wzbogacanie tradycji szkoły zgodnie z założeniami programu wychowawczego
• Angażowanie się w działania na rzecz społeczności szkolnej i lokalnej, tworzenie więzi ze środowiskiem
• Zawieranie głębokich, wartościowych przyjaźni
• Kształtowanie umiejętności działania zespołowego
• Współdziałanie z organizacjami społecznymi i młodzieżowymi
• Dawanie możliwości wykorzystania własnych umiejętności i doświadczeń
• Rozwijanie zainteresowań
• Zdobywanie doświadczenia w nowych dziedzinach
• Wspieranie ciekawych inicjatyw młodzieży szkolnej

PRAWA WOLONTARIUSZA
Wolontariusz ma prawo do zgłaszania własnych propozycji i inicjatyw
2. Wolontariusz ma prawo do podejmowania pracy w wymiarze nie utrudniającym nauki w szkole i pomocy w domu
3. Wolontariusz ma prawo do wsparcia ze strony koordynatora lub innych pracowników Wolontariatu Szkolnego
4. Wolontariusz nie powinien wykonywać prac objętych polityką etatową, czyli zastępować pracownika
5. Wolontariusz ma prawo być poinformowany o trudnościach, kosztach przejazdu związanych z wykonywaną pracą
6. Nie wolno wywierać na wolontariusza presji moralnej w związku z realizowanym zadaniem pozostającym w konflikcie z jego przekonaniami
7. Wolontariusz ma prawo do rezygnacji z pracy wolontarystycznej uprzedzając odpowiednio wcześniej koordynatora Wolontariatu Szkolnego

OBOWIĄZKI WOLONTARIUSZA
1. Niepełnoletni członkowie Wolontariatu Szkolnego muszą przedstawić pisemną zgodę rodziców lub opiekunów na działanie w Wolontariacie
2. Wolontariusz ma obowiązek respektować zasady Szkolnego Wolontariatu takie jak:
• zasada osobistej pracy nad własnym rozwojem
• zasada zaangażowania na rzecz potrzebujących pomocy
• zasada troski o los słabszych
• zasada prawdy, przyjaźni, życzliwości

CECHY WOLONTARIUSZA
• dużo optymizmu i chęć do działania
• motywacja do niesienia pomocy potrzebującym
• umiejętność wygospodarowania wolnej chwili
• odwaga, empatia i otwartość
• odpowiedzialność, wrażliwość, systematyczność
• kultura osobista

KODEKS ETYCZNY WOLONTARIUSZA
Być pewnym
Zastanów się, dlaczego chcesz pomagać innym ludziom.
Być przekonanym
Nie oferuj swej pomocy, jeżeli nie jesteś przekonany o wartości tego, co robisz.
Być lojalnym
Zgłaszaj sugestie, nie „uderzaj” w innych.
Przestrzegać zasad
Nie krytykuj rzeczy, których nie rozumiesz. Może okazać się, że mają swoje uzasadnienie.
Mówić otwarcie
Pytaj o rzeczy, których nie rozumiesz. Nie pozwól, by tłumione wątpliwości i frustracje odciągnęły Cię od tego, co najważniejsze, bądź zmieniły w osobę stwarzającą problem.
Chętnie uczyć się
Rozszerzaj swoją wiedzę.
Stale się rozwijać
Staraj się wiedzieć jak najwięcej o Twojej organizacji i pracy.
Nie sprzeciwiać się kontroli nad sobą
Będziesz pracował lepiej i z większą satysfakcją, wykonując to, czego od Ciebie się oczekuje.
Być osobą na której można polegać
Praca jest zobowiązaniem. Wykonuj to, co zgodziłeś się zrobić. Nie składaj obietnic, których nie jesteś w stanie spełnić.
Działać w zespole
Znajdź dla siebie miejsce w grupie. Samotnik działający na własną rękę jest mało skuteczny.


Powrót do treści | Wróć do menu głównego