ZESPÓŁ SZKÓŁ W POPOWIE GŁOWIEŃSKIM


Idź do treści

Menu główne:


EGZAMIN PO GIMNAZJUM

PRZYPOMINACZ

O EGZAMINIE


Terminy egzaminu -19/20/21.04.2017 - godz. 9.00 i 11.00 (środa - czwartek - piątek)


Zasady ogólne


Egzamin w klasie trzeciej gimnazjum obejmuje wiadomości i umiejętności określone w podstawie programowej kształcenia ogólnego w odniesieniu do wybranych przedmiotów nauczanych na trzecim i wcześniejszych etapach edukacyjnych.

Egzamin gimnazjalny składa się z trzech części:
• humanistycznej z zakresu historii i wiedzy o społeczeństwie oraz z zakresu języka polskiego
• matematyczno-przyrodniczej z zakresu przedmiotów przyrodniczych i z zakresu matematyki
• z języka obcego nowożytnego.

Do egzaminu z języka obcego nowożytnego na poziomie podstawowym ma obowiązek przystąpić każdy gimnazjalista. Egzamin na poziomie rozszerzonym jest obowiązkowy tylko dla uczniów, którzy na egzaminie wybrali język, którego uczyli się również w szkole podstawowej. Mogą do niego przystąpić także pozostali gimnazjaliści, jeśli zechcą sprawdzić ?poziom swoich umiejętności językowych.


Egzamin ma formę pisemną.
Przystąpienie do egzaminu jest warunkiem ukończenia gimnazjum,
ale nie określa się minimalnego wyniku, jaki zdający powinien uzyskać,
toteż egzaminu nie można nie zdać.
Przebieg egzaminu

Egzamin odbywa się w kwietniu. Uczeń, który z przyczyn losowych lub zdrowotnych nie przystąpi do egzaminu w tym terminie, przystępuje do niego w czerwcu.

Każda część egzaminu jest przeprowadzana innego dnia. Części humanistyczna i matematyczno-przyrodnicza trwają po 150 minut. Egzamin z zakresu języka polskiego i z zakresu matematyki trwa po 90 minut, a z zakresu historii i wiedzy o społeczeństwie i z zakresu przedmiotów przyrodniczych trwa po 60 minut. Część egzaminu z języka obcego nowożytnego trwa 60 minut na każdym z poziomów: podstawowym i rozszerzonym.

Zadania na egzaminie

Zadania z historii i wiedzy o społeczeństwie, przedmiotów przyrodniczych i języka obcego nowożytnego na poziomie podstawowym mają formę zamkniętą. W arkuszu egzaminacyjnym z języka polskiego, matematyki i języka obcego na poziomie rozszerzonym oprócz zadań zamkniętych znajdują się również zadania otwarte.
Powrót do treści | Wróć do menu głównego